เบรกได้อย่างมืออาชีพ
Kinetic Rock&Roll2 Smart 
BTWIN IN’RIDE  300 
ELITE DRIVO
WAHOO KICKR 

Cycling Plus Thailand